Beleidsplan

1. Introductie

De Elisastichting is een stichting die zich volgens artikel 2 van haar statuten inzet voor het verrichten, bevorderen en steunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, sociale en het algemeen nut beogende werken.

2. Wijze van werving van gelden

De Elisastichting heeft haar fondsen in het verleden geworven middels giften van Canon Production Printing Netherlands B.V., en is op dit moment een zuiver vermogensfonds. Er worden geen fondsen geworven, of op andere manieren vermogen aangetrokken, buiten eventuele rentes die worden ontvangen en welke in de baten worden meegenomen. 

De geldmiddelen zijn momenteel verdeeld over twee bankrekeningen bij Nederlandse bankinstellingen. Op basis van het huidige beleidsplan verwacht de Elisastichting nog minimaal 10 jaar op deze manier haar werk te kunnen verrichten.

3. Beheer van het vermogen

De Visie van de Elisastichting is de voor haar beschikbare middelen te besteden op een manier welke het meest recht doen aan de door haar gestelde doelen. Indirecte kosten zijn dan ook minimaal en worden zoveel als mogelijk beperkt tot noodzakelijke beheerkosten (met name bank kosten).

De Elisastichting voer haar beleid uit door middel van het doen van giften aan instanties, stichtingen of personen die daartoe een verzoek indienen via haar website (www.elisastichting.nl) of verzoeken die anderszins bij de adviescommissie binnenkomen. De aanvragen dienen conform het op de site vermelde formulier ingediend te worden en dienen te worden voorzien van de gevraagde informatie en eventuele toelichtingen. De giften tot 2269 euro worden vastgesteld tijdens de adviescommissievergaderingen die in ieder geval 3 keer per jaar plaatsvinden.

Giften die dat bedrag te boven gaan worden behandeld door het bestuur. Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

De adviescommissie bestaat uit

  • Mevr. Y. Donné, voorzitter
  • Mevr. C. van Mierlo, secretaris
  • Dhr. T. Baetsen, lid
  • Dhr. M. van der Wal, lid

Het bestuur bestaat uit

  • Dhr. R. van Mulken, voorzitter
  • Dhr. T. Baetsen, penningmeester
  • Mevr. Y. Donné, secretaris 

4. Vergoedingen en beloningen

De leden van het bestuur en de adviescommissie ontvangen geen onkosten of beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezond financieel beleid voeren om de huidige activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zolang dit mogelijk is.